Nhà Xuất bản Đại học Vinh

Lãnh đạo Nhà Xuất bản
Đinh Trí Dũng
Nguyễn Hồng Quảng
Nguyễn Hồng Quảng
Cao Thị Anh Tú
Trịnh Thị Thanh
Phan Quốc Trường