Nhà Xuất bản Đại học Vinh

Lãnh đạo Nhà Xuất bản
Đinh Trí Dũng
Nguyễn Hồng Quảng
Nguyễn Hồng Quảng
Cao Thị Anh Tú
Nguyễn Thanh Hiếu
Trịnh Thị Thanh
Phan Quốc Trường