Giáo trình trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của không gian metric, không gian tôpô, ánh xạ liên tục và  các tính chất của ánh xạ liên tục lên các không gian metric, không gian tôpô, không gian tích, không gian thương và một số lớp không gian thường gặp khác. Các nội dung này có thể xem là sự mở rộng các khái niệm và kết quả mà sinh viên ngành Toán đã được học trong các học phần Toán A2 và Toán A3, tuy nhiên được trình bày với cách tư duy và diễn giải vấn đề hoàn toàn mới. HY vọng giáo trình sẽ đáp ứng nhu cầu của sinh viên sư phạm ngành Toán và độc giả quan tâm.

Nhà xuất bản Đại học Vinh xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc !