Giáo trình Sinh học đại cương B1 do tập thể giảng viên khoa Sinh học Trường Đại học Vinh biên soạn, nhằm cung cấp cho sinh viên năm thứ nhất ngành Sinh học và những người quan tâm các kiến thức cơ sở và tổng quát về thế giới sinh vật. Giáo trình được xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức của Sinh học bậc trung học phổ thông với cách tiếp cận được thiết kế theo tài liệu giáo khoa Campbell Biology (Pearson Education Inc., 2014), có thể giúp sinh viên phát huy và nâng cao hơn những kiến thức đã học, đồng thời cập nhật những kiến thức mới phù hợp với trình độ năm thứ nhất bậc đại học.