Nhà xuất bản Đại học Vinh trân trọng giới thiệu cuốn giáo trình Giáo dục học của các tác giả PGS.TS. Nguyễn Thị Hường, PGS.TS. Thái Văn Thành, PGS.TS. Phạm Minh Hùng. Sau đây là Lời nói đầu của cuốn sách.

Giáo dục học là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của các ngành sư phạm. Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên một hệ thống kiến thức đại cương về các vấn đề chung của giáo dục, lý luận dạy học, lý luận giáo dục.


Điểm mới của Giáo trình Giáo dục học là được biên soạn theo mô đun, thiết kế các hoạt động nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của sinh viên, kích thích óc sáng tạo và khả năng tự giải quyết vấn đề, tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu và tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học ở trình độ đại học. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã kế thừa các Giáo trình Giáo dục học trước đây và bổ sung, cập nhật thêm những kiến thức mới.

Với thời lượng 4 tín chỉ, nội dung của giáo trình được trình bày thành 3 tiểu mô đun:

- Tiểu mô đun I (1 tín chỉ): Những vấn đề chung của Giáo dục học

- Tiểu mô đun II (1,5 tín chỉ): Lý luận dạy học

- Tiểu mô đun III (1,5 tín chỉ): Lý luận giáo dục

Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng cuốn tài liệu này không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý độc giả.

Nghệ An, tháng 4 năm 2016

Tập thể tác giả