TUẦN 29 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019

 

Thứ 2, ngày 18/3/2019

8g30 : Giao ban đơn vị đầu tuần

- Biên tập cuốn GT Thực hành NCKH trong giáo dục toán học (PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng)

Thứ 3, ngày 19/3/2019

 

- Chế bản cuốn Giáo trình Toán cho kỹ thuật (TS Nguyễn Tiến Dũng chủ biên)

- Đọc duyệt cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu, phát hành các sách đã in xong.

Thứ 4, ngày 20/3/2019

 

- Tiếp tục biên tập cuốn GT Thực hành NCKH trong giáo dục toán học (PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng)

- Chế bản cuốn Giáo trình Toán cho kỹ thuật (TS Nguyễn Tiến Dũng chủ biên)

- Đăng ký xuất bản phẩm với Cục XBIPH

Thứ 5, ngày 21/3/2019

 

- Chế bản cuốn Giáo trình Sinh lý thực vật (PGS TS Mai Văn Chung chủ biên)

- Đọc duyệt cuốn Sỏi đường mật chính và phương pháp điều trị (sách chuyên khảo của TS Nguyễn Quang Trung)

- Sửa bản in cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Thứ 6, ngày 22/3/2019

 

- Biên tập cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Thạch Lâm (Thạch Hà, Hà Tĩnh)

- Đọc duyệt cuốn Giáo trình Toán cho kỹ thuật (TS Nguyễn Tiến Dũng chủ biên)

- Làm hồ sơ thanh toán sách liên kết xuất bản với ĐH Zieolona Góra (Ba Lan)

Thứ 7, ngày 23/3/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 24/3/2019