TUẦN 31 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019

 

Thứ 2, ngày 01/4/2019

-8g30 Giao ban đơn vị

- Đăng ký xuất bản phẩm tháng 4/2019

Thứ 3, ngày 02/4/2019

 

- Quyết định phát hành các sách, giáo trình đã nộp lưu chiểu

- Làm thủ tục thanh toán các sách đã hoàn thành việc xuất bản

- Tiếp nhận và đọc sơ duyệt các bản thảo giáo trình

19g30: Khai giảng lớp Bồi dưỡng GVCC tại Phòng họp tầng 8 (đ/c Dũng, đ/c Quảng)

Thứ 4, ngày 03/4/2019

 

Biên tập cuốn Lịch sử Đảng bọ và nhân dân xã Thạch Lâm (Thạch hà, Hà Tĩnh)

9g00: Nghiệm thu Giáo trình Toán học (TS Nguyễn Duy Bình chủ biên)

10g00: Nghiệm thu Giáo trình Lịch sử Triết học (PGS TS Trần Viết Quang)

19g30: Lớp Bồi dưỡng GVCC học tại Phòng họp tầng 8 NĐH (đ/c Dũng, đ/c Quảng)

Thứ 5, ngày 04/4/2019

 

8g00: Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 4/2019 tại Phòng họp tầng 8 NĐH

-­ Chế bản cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

- Làm thủ tục lưu chiểu các sách, giáo trình đã in xong

19g30: Lớp Bồi dưỡng GVCC học tại Phòng họp tầng 8 NĐH (đ/c Dũng, đ/c Quảng)

Thứ 6, ngày 05/4/2019

 

- Tiếp tục biên tập cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Thạch Lâm (Thạch hà, HT)

- Làm việc với Cục XBIPH về sách NNĐH 2019

19g30: Lớp Bồi dưỡng GVCC học tại Phòng họp tầng 8 NĐH (đ/c Dũng, đ/c Quảng)

Thứ 7, ngày 06/4/2019

 

19g30: Lớp Bồi dưỡng GVCC ôn tập, kiểm tra học phần 1 (đ/c Dũng, đ/c Quảng)

Chủ nhật, ngày 07/4/2019