TUẦN 9 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018

 

Thứ 2, ngày 29/10/2018

13g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Biên tập cuốn Kỹ thuật nuôi cá Mú (Nguyễn Thị Thanh, Phạm Thị Dung)

- Đọc duyệt cuốn Phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công ở Việt Nam hiện nay (sách Nhà nước đặt hàng 2018, Phan Văn Tuấn)

Thứ 3, ngày 30/10/2018

 

- Chế bản cuốn Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử Việt Nam hiện đại

(Nguyễn Đức Mậu, sách NNĐH 2018)

- Tiếp tục đọc duyệt cuốn Phương thức tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách công ở Việt Nam hiện nay (Phan Văn Tuấn, sách NNĐH)

Thứ 4, ngày 31/10/2018

 

- Biên tập sách NNĐH: Làng Tường xá (Thái Kim Đỉnh)

- Đọc sơ duyệt bản thảo Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Lưu Hoài Bảo)

- Tiếp tục chế bản cuốn Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử Việt Nam hiện đại (Nguyễn Đức Mậu, sách NNĐH 2018)

Thứ 5, ngày 01/11/2018

 

8g00: Hội nghị giao ban cơ quan tháng 11/2018tại Phòng họp 8 (t Dũng, t Quảng)

- Làm các thủ tục nghiệm thu giáo trình Bài tập trong dạy học Vật lý (NĐ Thước)

- Biên tập giáo trình Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý (P.T Phú)

Thứ 6, ngày 02/11/2018

 

- Tiếp tục đọc sơ duyệt GT Luật hình sự Việt Nam (Lưu Hoài Bảo)

- Tiếp tục biên tập sách NNĐH: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao dầu (Chu Chí Thiết, Nguyễn Đình Vinh)

Thứ 7, ngày 03/11/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 04/11/2018

 

Nghỉ