TUẦN 17 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

 

Thứ 2, ngày 09/12/2019

- Chế bản bản thảo giáo trình Bài tập trong dạy học Vật lí PGS Nguyễn Đình Thước

- Đọc duyệt, sửa bản in các sách Nhà nước đặt hàng 2019

8g00: Họp rà soát góp ý báo cáo Hội đồng trường và báo cáo thường niên 2019 tại Phòng họp tầng 2 (đ/c Quảng)

Thứ 3, ngày 10/12/2019

 

- Làm thủ tục lưu chiểu các sách đã xuất bản

- Chế bản giáo trình Bài tập trong dạy học Vật lí của PGS Nguyễn Đình Thước)

- Thanh toán các sách, giáo trình đã hoàn thành xuất bản (GT Hoàn thiện thể chế… của PGS Bùi Văn Dũng)

Thứ 4, ngày 11/12/2019

 

- Chế bản giáo trình Bài tập trong dạy học Vật lí của PGS Nguyễn Đình Thước

- Làm hồ sơ sách nhà nước đặt hàng (các hợp đồng biên tập, chế bản, đọc duyệt,…)

- Tiếp tục đọc duyệt, sửa bản in các sách Nhà nước đặt hàng

Thứ 5, ngày 12/12/2019

 

- Chế bản giáo trình Ngôn ngữ học đối chiếu – Contrastive Linguistics của PGS Lê Đình Tường làm chủ biên)

- Biên tập giáo trình

Thứ 6, ngày 13/12/2019

 

- Tiếp tục đọc duyệt các sách Nhà nước đặt hàng 2019

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS N.Đ Thước)

- Biên tập GT Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT của TS Nguyễn Ngọc Việt

Thứ 7, ngày 14/12/2019

 

Chủ nhật, ngày 15/12/2019