TUẦN 32 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019

 

Thứ 2, ngày 08/4/2019

-8g30 Giao ban đơn vị

- Tiếp tục đọc sơ duyệt bản thảo giáo trình

Thứ 3, ngày 09/4/2019

 

- Làm thủ tục thanh toán các sách đã hoàn thành việc xuất bản

- Tiếp nhận và đọc sơ duyệt các bản thảo giáo trình

19g30: Lớp Bồi dưỡng GVCC học tại Phòng họp tầng 8 (đ/c Dũng, đ/c Quảng)

Thứ 4, ngày 10/4/2019

 

Đọc duyệt cuốn Lịch sử Đảng bọ và nhân dân xã Thạch Lâm (Thạch hà, Hà Tĩnh)

Làm các hợp đồng xuất bản

19g30: Lớp Bồi dưỡng GVCC học tại Phòng họp tầng 8 NĐH (đ/c Dũng, đ/c Quảng)

Thứ 5, ngày 11/4/2019

 

- Biên tập cuốn Quản lý hoạt động giáo dục … (Trần Văn Trung)

- Làm thủ tục lưu chiểu các sách, giáo trình đã in xong

19g30: Lớp Bồi dưỡng GVCC học tại Phòng họp tầng 8 NĐH (đ/c Dũng, đ/c Quảng)

Thứ 6, ngày 12/4/2019

 

- Chế bản cuốn Thực hành NCKHGD Toán học (Nguyễn Chiến Thắng)

- Gửi bản in cuốn GT quan hệ quốc tế ở Đông Á (Nguyễn Hữu Quyết)

19g30: Lớp Bồi dưỡng GVCC học tại Phòng họp tầng 8 NĐH (đ/c Dũng, đ/c Quảng)

Thứ 7, ngày 13/4/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 14/4/2019