TUẦN 36 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019

 

Thứ 2, ngày 06/5/2019

- 8g30 Giao ban đơn vị đầu tuần

- Xét duyệt danh mục sách NNĐH 2020

- Chế bản cuốn The envoy ship journeys to China (Nguyen Huy Oanh)

Thứ 3, ngày 07/5/2019

 

- Đọc duyệt bản thảo Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Việt Xuyên (Thạch hà, Hà tĩnh)

- Tiếp tục chế bản cuốn The envoy ship journeys to China (Nguyen Huy Oanh)

- Làm thủ tục lưu chiểu các sách đã in xong.

Thứ 4, ngày 08/5/2019

 

- Đọc duyệt, sửa bản in Toán thống kê trong thể dục thể thao (Nguyễn Thị Thế)

- Chế bản cuốn Cơ chế phản ứng trong Hóa vô cơ (Nguyễn Hoa Du)

- Sửa bản in cuốn Đường luật tiếp vần (Nguyễn Lương Tú, sách LKXB)

Thứ 5, ngày 09/5/2019

 

- Tiếp tục chế bản cuốn Cơ chế phản ứng trong Hóa vô cơ (Nguyễn Hoa Du)

- Biên tập cuốn Giáo trình Toán thống kê trong thể dục thể thao (Nguyễn Thị Thế)

- Làm thủ tục thanh toán các giáo trình, sách liên kết xuất bản

Thứ 6, ngày 10/5/2019

 

- Tiếp tục biên tập cuốn GT Toán thống kê trong thể dục thể thao (Nguyễn Thị Thế)

- Đọc duyệt cuốn giáo trình Thực hành nghiên cứu khoa học trong Giáo dục toán học (Nguyễn Chiến Thắng)

- Đọc sơ duyệt các bản thảo giáo trình

Thứ 7, ngày 11/5/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 12/5/2019