LỊCH TUẦN 46

NĂM HỌC 2016-2017

Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017

 

Thứ 2, ngày 17/7/2017

- Tiếp tục sửa bản in cuốn Nói lối Yên Huy và những giai thoại (Thư Hiên)

- Biên tập cuốn Hình học sơ cấp và lịch sử Toán (Nguyễn Chiến Thắng)

Thứ 3, ngày 18/7/2017

 

- Tiếp tục làm hồ sơ thanh toán các cuốn đã xuất bản, phát hành (Đại số giao hoán, Hóa phân tích, Thí nghiệm trong dạy học Vật lý)

- Đọc sơ bộ, chế bản cuốn Hoàng hoa sứ trình đồ (Nguyễn Huy Oánh)

Thứ 4, ngày 19/7/2017

 

- Chế bản, biên tập sơ bộ cuốn Quảng Thuận đạo sử tập (Nguyễn Huy Quýnh)

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu, phát hành các cuốn đã in (Đại số giao hoán, Hóa phân tích, Thí nghiệm trong dạy học Vật lý)

Thứ 5, ngày 20/7/2017

 

- Chế bản, đọc duyệt cuốn Bắc dư tập lãm (Nguyễn Huy Oánh)

- Nhận từ nhà in cuốn Quản trị tài chính doanh nghiệp (Đặng Thành Cương)

- Chuyển nhà in cuốn Kỷ yếu Hội thảo quốc gia (Khoa Xây dựng)

Thứ 6, ngày 21/7/2017

 

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu cuốn Ngữ dụng học (Chu Thị Thủy An)

- Gửi nhà in cuốn Nói lối Yên Huy và những giai thoại (Thư Hiên)

Thứ 7, ngày 22/7/2017

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 23/7/2017

 

Nghỉ