Quyết định ban hành Quy định về công tác xuất bản 

Toàn văn Quy định về công tác xuất bản