TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC VINH                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 01-12/TB/NXB–ĐHV                                      Vinh, ngày 03 tháng 2 năm 2012
V/v nhận bản thảo xuất bản phẩm
                                            
                                            
Kính gửi : -  Trưởng các đơn vị
       - Các tác giả có đăng ký xuất bản phẩm năm 2012
 
Căn cứ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản số 3681/CXB-QLXB ngày 6 tháng 12 năm 2011 của Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông ; từ ngày 06 tháng 02 năm 2012, Nhà xuất bản Đại học Vinh sẽ bắt đầu nhận bản thảo xuất bản phẩm của các cá nhân, đơn vị đã đăng ký kế hoạch xuất bản năm 2012.
Các bản thảo của các cá nhân, đơn vị phải đúng với tên đề tài và nội dung đã đăng ký.
Bản thảo cho Nhà xuất bản Đại học Vinh gồm 02 bản in, nộp trực tiếp tại Bộ phận Hành chính – Phát hành của Nhà xuất bản (cô Thanh), Tầng 4 nhà A1 và gửi file  theo địa chỉ nxbdhv@gmail.com. Bản thảo đánh máy trên giấy A4, Font Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 13.5.
Các tác giả có nhu cầu đăng ký bổ sung xuất bản phẩm năm 2012 gặp trực tiếp Nhà xuất bản để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký.
 

 
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 PGS.TS Đinh Trí Dũng