“Hoàng hoa sứ trình đồ” (Hành trình đi sứ Trung Hoa) là cuốn sách mô tả về một trong những hoạt động ngoại giao của Việt Nam, cụ thể là việc đi sứ của sứ bộ Đại Việt sang Trung Hoa, thể hiện việc giao lưu giữa nước ta với các quốc gia ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ở thế kỷ thứ XVIII.