Giáo trình với những kiến thức cô đọng và cập nhật, bổ sung kịp thời nhiều vấn đề mới theo từng nội dung cụ thể, đáp ứng nhu cầu đào tạo sinh viên theo hướng phát triển năng lực người học và tiếp cận CDIO (viết tắt cụm từ Conceive - Design-Implement-Operate, nghĩa là Hình thành ý tưởng-Thiết kế ý tưởng-Thực hiện ý tưởng và Vận hành). Với quan điểm đó, nhóm tác giả đã trình bày sự phát triển văn minh nhân loại vừa theo khu vực, vừa theo tiến trình lịch sử nhằm giúp người học thấy được sự kế thừa giữa các nền văn minh cũng như những bước tiến của văn minh nhân loại.

Xin trân trọng giới thiệu cùng đọc giả !

Xem thêm