TUẦN 15 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019

 

Thứ 2, ngày 25/11/2019

- Chế bản sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam – góc độ vận dụng lý thuyết kinh tế học hiện đại)

- Biên tập giáo trình Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS Nguyễn Đình Thước)

Thứ 3, ngày 26/11/2019

 

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS N.Đ Thước)

- Sửa bản in sách Nhà nước đặt hàng 2019 (bản thảo của Tạ Thị Bình và cộng sự)

- Chuyển sách đến nhà in (cuốn GT Kế toán tài chính – Đường Thị Quỳnh Liên c/b)

Thứ 4, ngày 27/11/2019

 

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS N.Đ Thước)

- Sửa bản in sách Nhà nước đặt hàng 2019 (bản thảo của Tạ Thị Bình và cộng sự)

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu cuốn GT Tin học ứng dụng (TS Trần Xuân Sang c/b)

Thứ 5, ngày 28/11/2019

 

- Sửa bản in sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng)

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS N.Đ Thước)

Thứ 6, ngày 29/12/2019

 

- Sửa bản in sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Đô thị Vinh từ 1804 đến 1974)

- Chế bản sách Nhà nước đặt hàng 2019 (bản thảo của Tạ Thị Bình sửa lại)

Thứ 7, ngày 30/11/2019

 

Chủ nhật, ngày 01/12/2019