TUẦN 13 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 11/11/2018 đến ngày 17/11/2018

 

Thứ 2, ngày 11/11/2019

- Biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam – góc độ vận dụng lý thuyết kinh tế học hiện đại)

- Chế bản bản thảo sách NNĐH 2019

Thứ 3, ngày 12/11/2019

 

- Sửa bản in giáo trình Thực vật học (TS Nguyễn Anh Dũng, Lê Thị Thúy Hà)

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS N.Đ Thước c/b)

- Làm thủ tục nộp lưu chiều các sách đã in xong (Giáo trình Tin học ứng dụng, Giáo trình Kế toán tài chính)

Thứ 4, ngày 13/11/2019

 

- Làm thủ tục phát hành, gửi sách đã xuất bản cho các thư viện

- Biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam – góc độ vận dụng lý thuyết kinh tế học hiện đại)

Thứ 5, ngày 14/11/2019

 

- Nhận sách từ nhà in cuốn Giáo trình GIS và ứng dụng trong địa lý

- Chế bản sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng)

Thứ 6, ngày 15/11/2019

 

- Chế bản sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Đô thị Vinh từ 1804 đến 1974)

- Sửa bản in sách Nhà nước đặt hàng 2019 (Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng)

Thứ 7, ngày 16/11/2019

 

Chủ nhật, ngày 17/11/2019