TUẦN 16 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

 

Thứ 2, ngày 02/12/2019

- Tiếp tục biên tập giáo trình Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS Nguyễn Đình Thước)

- Tiếp tục chế bản và sửa bản in các sách Nhà nước đặt hàng 2019

Thứ 3, ngày 03/12/2019

 

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS N.Đ Thước)

- Nhận sách từ nhà in (cuốn GT Kế toán tài chính – Đường Thị Quỳnh Liên c/b)

- Thanh toán các sách, giáo trình đã hoàn thành xuất bản (GT Tin học ứng dụng,…)

Thứ 4, ngày 04/12/2019

 

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo có đủ hồ sơ

- Thanh toán các sách, giáo trình đã xuất bản xong.

Thứ 5, ngày 05/12/2019

 

8g00: Hội nghị giao ban công tác tháng 12/2019 tại Phòng họp tầng 8 (Quảng, Hiếu)

- Chế bản các bản thảo sau biên tập (Ngôn ngữ học đối chiếu – Contrastive Linguistics của PGS Lê Đình Tường làm chủ biên)

Thứ 6, ngày 06/12/2019

 

- Chế bản sách Nhà nước đặt hàng 2019 (bản thảo của PGS Đào Khang, cập nhật)

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS N.Đ Thước)

Thứ 7, ngày 07/12/2019

 

Chủ nhật, ngày 0/12/2019