TUẦN 19 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

 

Thứ 2, ngày 23/12/2019

- Biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí PGS Nguyễn Đình Thước

- Làm hồ sơ thanh quyết toán sách NNĐH 2019 (Hợp đồng với tác giả, biên tập viên,…)

15g00: Họp rà soát báo cáo thường niên Trường ĐH Vinh tại PH tầng 2 (đ/c Hiếu dự)

Thứ 3, ngày 24/12/2019

 

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo GT có đủ hồ sơ

- Tiếp tục làm hồ sơ thanh quyết toán sách NNĐH 2019 (Hợp đồng in sách,…)

- Chế bản, thiết kế mỹ thuật Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về “Phát triển chương trình, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng giáo viên theo định hướng tiếp cận năng lực”

Thứ 4, ngày 25/12/2019

 

- Tiếp tục làm hồ sơ thanh quyết toán sách NNĐH 2019 (Hợp đồng phát hành,…)

- Chế bản GT Biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội (TS Lương Thị Thành Vinh chủ biên)

Thứ 5, ngày 26/12/2019

 

- Thanh toán các sách, giáo trình đã hoàn thành xuất bản (GT Kỹ thuật điện, điện tử)

- Biên tập giáo trình Phương pháp NKCH trong thể dục thể thao (TS Nguyễn Ngọc Việt chủ biên)

Thứ 6, ngày 27/12/2019

 

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS TS. NĐ Thước)

- Biên tập GT Phương pháp NKCH trong TDTT (TS Nguyễn Ngọc Việt chủ biên)

Thứ 7, ngày 28/12/2019

 

Chủ nhật, ngày 29/12/2019