TUẦN 22 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

 

Thứ 2, ngày 13/01/2020

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Làm thủ tục lưu chiểu, phát hành sách NNĐH 2019 (phối hợp với Cục XBIPH)

- Thanh toán sách NNĐH 2019 (với các tác giả)

Thứ 3, ngày 14/01/2020

 

- Làm thủ tục lưu chiểu, phát hành sách NNĐH 2019 (phối hợp với Cục XBIPH)

- Thanh toán sách NNĐH 2019 (với các tác giả)

- Tiếp nhận bản thảo, hồ sơ nghiệm thu giáo trình năm 2020

Thứ 4, ngày 15/01/2020

 

- Làm thủ tục lưu chiểu, phát hành sách NNĐH 2019 (phối hợp với Cục XBIPH)

- Sửa bản in bản thảo GT Quy hoạch sử dụng đất (TS Phạm Vũ Chung chủ biên)

- Tiếp nhận hồ sơ nghiệm thu các bản thảo giáo trình (từ tác giả/chủ biên)

Thứ 5, ngày 16/01/2020

 

- Tiếp tục sửa bản in GT Quy hoạch sử dụng đất (TS Phạm Vũ Chung chủ biên)

- Biên tập sơ bộ GT Phân tích chính sách kinh tế - xã hội (TS Thái Thị Kim Oanh)

Thứ 6, ngày 17/01/2020

 

- Biên tập sơ bộ GT Phân tích chính sách kinh tế - xã hội (TS Thái Thị Kim Oanh)

- Tiếp nhận hồ sơ nghiệm thu các bản thảo giáo trình (từ tác giả/chủ biên)

Thứ 7, ngày 18/01/2020

 

Chủ nhật, ngày 19/01/2020