TUẦN 26 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 03/02/2019 đến ngày 09/02/2020

 

Thứ 2, ngày 03/02/2019

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Thanh toán sách NNĐH 2019 (phối hợp với Phòng KHTC)

- Thanh toán kinh phí quản lý giáo trình, sách liên kết NXB 2019

Thứ 3, ngày 04/02/2019

 

- Tiếp nhận hồ sơ nghiệm thu các bản thảo giáo trình (từ tác giả/chủ biên)

- Sơ duyệt bản thảo GT Phương pháp NCKH kinh tế (TS Nguyễn Thị Minh Phượng)

Thứ 4, ngày 05/02/2020

 

- Sơ duyệt bản thảo GT Phương pháp NCKH kinh tế (TS Nguyễn Thị Minh Phượng)

- Sửa bản thảo sau biên tập (Quy hoạch sử dụng đất đai, TS Phạm Vũ Chung c/b)

Thứ 5, ngày 06/02/2020

 

- Sơ duyệt bản thảo GT Phương pháp NCKH kinh tế (TS Nguyễn Thị Minh Phượng)

- Sửa bản thảo sau biên tập (Quy hoạch sử dụng đất đai, TS Phạm Vũ Chung c/b)

Thứ 6, ngày 07/02/2020

 

- Sửa bản thảo sau biên tập GT Quy hoạch sử dụng đất đai (TS Phạm Vũ Chung c/b)

- Chế bản bản thảo giáo trình Phân tích chính sách kinh tế - xã hội (TS Thái Thị Kim Oanh chủ biên)

Thứ 7, ngày 08/02/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 09/02/2020