TUẦN 29 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020

 

Thứ 2, ngày 02/3/2020

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Chế bản bản thảo giáo trình Phân tích chính sách kinh tế - xã hội (TS Thái Thị Kim Oanh chủ biên)

16g30: Họp Chi bộ TC-KH-XB định kỳ tháng 3/2020 tại Tầng 6 NĐH

Thứ 3, ngày 03/3/2020

 

- Sơ duyệt bản thảo giáo trình (từ tác giả/chủ biên)

- Biên tập bản thảo GT Một số vận động và biến đổi của nhà nước đương đại (TS Đinh Ngọc Thắng chủ biên)

Thứ 4, ngày 04/3/2020

 

- Sơ duyệt bản thảo GT Đa dạng hóa nguồn tài chính các trường đại học công lập… (TS Nguyễn Hoài Nam, sách chuyên khảo)

- Chế bản giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai, (TS Phạm Vũ Chung c/b)

Thứ 5, ngày 05/3/2020

 

- Chế bản giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai, (TS Phạm Vũ Chung c/b)

Thứ 6, ngày 06/3/2020

 

- Biên tập bản thảo GT Một số vận động và biến đổi của nhà nước đương đại (TS Đinh Ngọc Thắng chủ biên)

- Sửa bản thảo sau biên tập GT Quy hoạch sử dụng đất đai (TS Phạm Vũ Chung c/b)

Thứ 7, ngày 07/3/2020

 

 

 

Chủ nhật, ngày 08/3/2020