LỊCH CÔNG TÁC NHÀ XUẤT BẢN

Tuần thứ 34 (từ ngày 06/ đến ngày 12/4/2020)

Thứ 2, ngày 06/4/2020

- Tiếp nhận bản thảo giáo trình của các tác giả đã đăng ý (online)

- Đọc duyệt, sửa bản in bản thảo GT Ngôn ngữ học đối chiếu (PGS Lê Đình Tường)

Thứ 3, ngày 07/4/2020

 

- Tiếp nhận bản thảo giáo trình các tác giả đã đăng ký (online - qua email)

- Đọc sơ duyệt các bản thảo giáo trình Quản lý văn hóa nhà trường (TS Nguyễn Thị Nhân chủ biên)

- Biên tập nội dung bản thảo GT Quản trị nhân lực (TS Hồ Thị Diệu Ánh)

Thứ 4, ngày 08/4/2020

 

- Nhắc các tác giả đến hạn nộp bản thảo giáo trình đã được phê duyệt 2020 (theo QĐ Số 2880/QĐ-ĐHV ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Đại học Vinh)

- Tiếp nhận bản thảo sách NNĐH 2020 (online – qua email NXB)

- Đọc sơ duyệt bản thảo giáo trình Quản lý biến đổi khí hậu (TS Đào T M Châu)

Thứ 5, ngày 09/4/2020

 

- Tiếp nhận và đọc sơ duyệt các bản thảo giáo trình của các tác giả đã đăng ký

- Hoàn thành và gửi danh sách đăng ký sách NNĐH 2021 đến Cục XBIPH

- Đọc duyệt và sửa bản in bản thảo GT Quy hoạch sử dụng đất (TS Phạm Vũ Chung chủ biên)

Thứ 6, ngày 10/4/2020

 

- Đọc sơ duyệt bản thảo giáo trình Quản lý biến đổi khí hậu (TS Đào T M Châu)

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo đủ điều hiện, hồ sơ hợp lệ

Thứ 7, ngày 11/4/2020