LỊCH CÔNG TÁC NHÀ XUẤT BẢN TUẦN 38

(Từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2020)

Thứ 2, ngày 04/5/2020

8g00: Giao ban đơn vị đầu tuần;

- Tiếp nhận bản thảo giáo trình của các tác giả đã đăng ý (đ/c Thanh)

- Biên tập cuốn Địa chí huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

- Sơ duyệt các bản thảo giáo trình theo phân công (đ/c Quảng, Hiếu)

Thứ 3, ngày 05/5/2020

 

- Tiếp tục tiếp nhận bản thảo sách NNĐH 2020 (tác giả gửi qua email NXB)

- Làm thủ tục biên soạn giáo trình ĐH, SĐH (đ/c Thanh, Tú)

- Chế bản các bản thảo đã biên tập: Hoàng hoa sứ trình đồ (đ/c Trường)

- Chuyển in GT Ngôn ngữ học đối chiếu (Constrative Linguistics) PGS Lê Đ. Tường

Thứ 4, ngày 06/5/2020

 

- Biên tập, hoàn thiện bản thảo cuốn Tiểu sử các nhà vật lý (đ/c Quảng)

- Tiếp tục biên tập cuốn Địa chí huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

- Làm thủ tục nghiệm thu giáo trình (đối với các bản thảo đủ hồ sơ xin nghiệm thu)

- Chuyển in GT Quy hoạch sử dụng đất (TS Phạm Vũ Chung)

Thứ 5, ngày 07/5/2020

 

8g00: Giao ban cơ quan (đ/c Quảng, đ/c Hiếu)

- Tiếp nhận và đọc sơ duyệt các bản thảo giáo trình của các tác giả đã đăng ký (Thanh)

- Rà soát, chuyển in các bản thảo đã có QĐ xuất bản (đ/c Trường)

- Tiếp tục biên tập cuốn Địa chí huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Thứ 6, ngày 08/5/2020

 

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo đủ điều hiện, hồ sơ đầy đủ hợp lệ

- Tiếp nhận và đọc sơ duyệt các bản thảo giáo trình của các tác giả đã đăng ký

- Đăng ký tên các XBP với Cục xuất bản, In và Phát hành (đ/c Tú)

Thứ 7, ngày 09/5/2020

 

 

Chủ nhật ngày 10/5/2020