TUẦN 38 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019

 

Thứ 2, ngày 20/5/2019

- 9g30 Giao ban đơn vị đầu tuần

- Hoàn thiện danh mục sách NNĐH 2020 đề nghị phê duyệt

Thứ 3, ngày 21/5/2019

 

- Đọc duyệt cuốn The envoy ship journeys to China (Nguyen Huy Oanh)

- Chế bản cuốn Giáo trình Sinh lý học thực vật (Mai Văn Chung)

Thứ 4, ngày 22/5/2019

 

- Sửa bản in Giáo trình Toán thống kê trong thể dục thể thao (Nguyễn Thị Thế)

- Tiếp tục chế bản cuốn Giáo trình Sinh lý học thực vật (Mai Văn Chung)

- Đọc duyệt cuốn Đường luật tiếp vần (Nguyễn Lương Tú, sách LKXB)

Thứ 5, ngày 23/5/2019

 

- Sửa bản in cuốn Cơ chế phản ứng trong Hóa vô cơ (Nguyễn Hoa Du)

- Chế bản cuốn GT Thực hành NCKH trong Giáo dục toán học (Nguyễn Chiến Thắng)

Thứ 6, ngày 24/5/2019

 

- Sửa bản in cuốn GT Toán thống kê trong thể dục thể thao (Nguyễn Thị Thế)

- Đọc duyệt (sau khi sửa) cuốn Cơ chế phản ứng trong Hóa vô cơ (Nguyễn Hoa Du)

- Đọc sơ duyệt các bản thảo giáo trình khác

Thứ 7, ngày 25/5/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 26/5/2019