TUẦN 44 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019

 

Thứ 2, ngày 01/7/2019

01/7

Cán bộ nhân viên Nhà xuất bản nghỉ phép năm, đi du lịch tại Phượng hoàng cổ trấn

(từ ngày 01/7 đến ngày 06/7/2019)

Thứ 3, ngày 02/7/2019

02/7

Cán bộ nhân viên Nhà xuất bản nghỉ phép năm, đi du lịch tại Phượng hoàng cổ trấn

(từ ngày 01/7 đến ngày 06/7/2019)

Thứ 4, ngày 03/7/2019

03/7

Cán bộ nhân viên Nhà xuất bản nghỉ phép năm, đi du lịch tại Phượng hoàng cổ trấn

(từ ngày 01/7 đến ngày 06/7/2019)

Thứ 5, ngày 04/7/2019

04/7

Cán bộ nhân viên Nhà xuất bản nghỉ phép năm, đi du lịch tại Phượng hoàng cổ trấn

(từ ngày 01/7 đến ngày 06/7/2019)

Thứ 6, ngày 05/7/2019

 

Cán bộ nhân viên Nhà xuất bản nghỉ phép năm, đi du lịch tại Phượng hoàng cổ trấn

(từ ngày 01/7 đến ngày 06/7/2019)

Thứ 7, ngày 06/7/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 07/7/2019