TUẦN 46 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019

 

Thứ 2, ngày 15/7/2019

- 8g00: Giao ban đơn vị đầu tuần

15g00: Nghiệm thu giáo trình Cơ sở quản lý tài nguyên và môi trường (TS Trần Thị Tuyến, Viện NN-TN chủ biên)

16g00: Nghiệm thu giáo trình Kỹ thuật điện, điện tử (TS Đặng Thái Sơn, TS Trịnh Ngọc Hoàng, Viện KTCN đồng chủ biên)

Thứ 3, ngày 16/7/2019

 

- Đăng ký xuất bản phẩm với Cục Xuất bản In và Phát hành

- Sửa bản in GT Sinh lý học thực vật ( PGS. TS Mai văn Chung)

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu các giáo trình đã có bản thảo

Thứ 4, ngày 17/7/2019

 

- Làm hợp đồng xuất bản sách với các tác giả

- Làm thủ tục lưu chiểu, phát hành các sách đã in (Cơ chế phản ứng trong Hóa vô cơ, Công nghệ môi trường)

Thứ 5, ngày 18/7/2019

 

- Làm hợp đồng xuất bản sách với các tác giả

- Chuyển các bản thảo đã có quyết định xuất bản đến cơ sở in (Giáo trình Thực hành nghiên cứu khoa học trong Giáo dục toán học, Giáo trình Sinh lý học thực vật)

- Làm thủ tục xuất bản các giáo trình đã nghiệm thu (Tin học ứng dụng)

Thứ 6, ngày 19/7/2019

 

- Chế bản các cuốn đã hoàn thiện sau biên tập (Lịch sử Việt nam cổ - trung đại của PGS Nguyễn Quang Hồng cb, Hệ thống thông tin địa lý GIS của TS Trần Thị Tuyến)

- Làm thủ tục xuất bản giáo trình các cuốn đã sửa bản in, phê duyệt

Thứ 7, ngày 20/7/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 21/7/2019