QUY ĐỊNH
về việc biên soạn, nghiệm thu, xuất bản, phát hành, sử dụng giáo trình, tài liệu học tập và quản lý tài chính trong hoạt động xuất ban giáo trình, tài liệu học tập, sách liên kết của Trường Đại học Vinh (thay thế Quy định kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-ĐHV ngày 14/10/2016)

Phụ lục 1: Quy định về bố cục, thể thức trình bày bản thảo giáo trình (pdf)
Phụ lục 2: Quy định về các biểu, mẫu hồ sơ nghiệm thu giáo trình (pdf)
Mẫu hồ sơ (bản Word 2010)
Phụ lục 3: Quy định về định mức thu - chi và quản lý tài chính trong hoạt động xuất bản tại Trường ĐH Vinh (pdf)