Nhà Xuất bản Đại học Vinh

Nguyễn Hồng Quảng
Nguyễn Duy Bình
Đinh Trí Dũng
Vũ Duy Hiệp
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
Võ Thị Hoài Thương
Cao Thị Anh Tú
Phan Quốc Trường
Trịnh Thị Thanh