Nhà Xuất bản Đại học Vinh

Nguyễn Hồng Quảng
Nguyễn Duy Bình
Hồ Thị Duyên
Dương Xuân Giáp
Vũ Duy Hiệp
Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
Võ Thị Hoài Thương
Cao Thị Anh Tú
Phan Quốc Trường
Trịnh Thị Thanh
Trần Thị Hoa Hiền
Trần Hải Vân