Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình

 

Kế toán công là hệ thống thông tin và kiểm tra về hoạt động tài chính của ngân sách nhà nước và các quỹ nhà nước bằng các phương pháp đặc thù của kế toán. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị công phải có trách nhiệm chấp hành quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các tiêu chuẩn định mức, các quy định về chế độ kế toán do Nhà nước ban hành. Công tác kế toán trong đơn vị công phải đảm bảo được tính thống nhất giữa kế toán và yêu cầu quản lý của nhà nước và đơn vị, sự thống nhất về nội dung, phương pháp của kế toán với các chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước, đảm bảo sự phù hợp với đặc thù của đơn vị... Do vậy, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước.

Nhận thức được điều đó, Trường đại học Vinh đã đưa học phần Kế toán công vào Chương trình đào tạo trình độ đại học cho sinh viên ngành Kế toán. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị, hướng đến hình thành cho sinh viên kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khám phá tri thức; tính kiên trì, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thích ứng với sự phức tạp thực tế. Từ đó, tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí; Tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư tài sản; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước ở đơn vị, góp phần đắc lực vào việc sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả.

 

Với sự đa dạng của kế toán công, cuốn Giáo trình kế toán công lựa chọn kế toán hành chính sự nghiệp làm nội dung trọng tâm bởi chế độ kế toán hành chính sự nghiệp có đối tượng áp dụng rộng nhất. Giáo trình được biên soạn với nhiều điểm mới phù hợp với nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo theo tiếp cận năng lực. Giáo trình gồm 6 chương được trình bày khoa học, dễ hiểu đã thể hiện được những kiến thức cơ bản về kế toán hành chính, sự nghiệp trong điều kiện các quy định, cơ chế quản lý tài chính ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp đang có những thay đổi và hướng tới các chuẩn mực quốc tế. Kết cấu mỗi chương đều có Mục tiêu, nội dung chương; Tóm tắt chương, Tài liệu đọc thêm của chương và hệ thống Câu hỏi và bài tập vận dụng của chương đó. Cụ thể: Chương 1 trình bày khái niệm, đặc điểm đơn vị công, đối tượng áp dụng kế toán công; làm rõ được nội dung tổ chức công tác kế toán trong đơn vị công; Chương 2 đến chương 5 trình bày kiến thức về các khoản mục thuộc tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nguồn vốn, các quỹ, các khoản thu, chi và cách xác định kết quả trong đơn vị công. Nội dung liên quan đến khái niệm, nguyên tắc kế toán, chứng từ, tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán; Chương 6 trình bày sự cần thiết, nguyên tắc, phương pháp lập và trình bày lập các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán tại đơn vị công.

Trong quá trình biên soạn giáo trình, nhóm tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài trường. Tuy nhiên, do được biên soạn trong bối cảnh hành lang pháp lý về kế toán đang trong quá trình hoàn thiện về các chế độ, quy định. Do đó, nội dung không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Tập thể tác giả mong nhận được các ý kiến đóng góp của các độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đòng góp của độc giả xin gửi về đại diện tác giả qua email yenntk@vinhuni.edu.vn, hoặc Nhà xuất bản Đại học Vinh qua email: nxbdhv@vinhuni.edu.vn, địa chỉ: Nhà xuất bản Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, Tp. Vinh, Nghệ An.

Link nội dung chi tiết Giáo trình xin xem tại: 20231009_gt_ke_toan_cong.pdf

Nhà xuất bản Đại học Vinh và tập thể các tác giả trân trọng giới thiệu!

Tin bài: NXB ĐHV