LỊCH CÔNG TÁC NHÀ XUẤT BẢN

Tuần thứ 01 (từ ngày 06/9 đến ngày 12/9/2021)

Nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 2, ngày 06/9/2021

-Tiếp nhận bản thảo sách NNĐH 2021 (qua hộp thư của NXB)

- Chế bản GT Tin học ứng dụng trong hóa học (PGS TS Nguyễn Xuân Dũng)

Thứ 3, ngày 07/9/2021

 

- Tiếp nhận các bản thảo giáo trình và chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu (qua email NXB)

- Biên tập GT Số học hiện đại (PGS Nguyễn Thành Quang chủ biên)

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo đủ hồ sơ và điều kiện (Giáo trình của PGS TS Nguyễn Văn Đức, GT của TS Võ Văn Đăng chủ biên)

Thứ 4, ngày 08/9/2021

 

- Tiếp nhận bản thảo giáo trình và chuần bị hồ sơ nghiệm thu (trực tiếp VP NXB)

- Đọc sơ duyệt bản thảo GT Thống kê kinh tế (TS Nguyễn Thị Thanh Thủy)

15g30 Họp Chi bộ Nhà xuất bản về công tác cán bộ (mời TS Nguyễn Thi Thu Cúc và TS Nguyễn Anh Dũng tham dự qua MS Team (link gửi sau)

Thứ 5, ngày 09/9/2021

 

- Đọc sơ duyệt các bản thảo sách Nhà nước đặt hàng 2021

- Đọc duyệt GT Tin học ứng dụng trong hóa học (PGS TS Nguyễn Xuân Dũng)

Thứ 6, ngày 10/9/2021

 

- GT Tin học ứng dụng trong hóa học (PGS TS Nguyễn Xuân Dũng)

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo đủ điều hiện, hồ sơ hợp lệ

Thứ 7, ngày 11/9/2021

 

 

Chủ nhật, ngày 12/9/2021