Thông báo về việc đăng ký viết sách Nhà nước đặt hàng năm 2017

Biểu mẫu đăng ký viết sách đặt hàng 2017 và 2018-2020

 

Biểu mẫu đăng ký đính kèm tại Thông báo này