Đề nghị các tác giả, nhóm tác giả tích cực biên soạn, hoàn chỉnh bản thảo và liên hệ với Nhà xuất bản để đảm bảo tiến độ. Bản thảo cần được trình bày theo đúng Quy định của Nhà xuất bản về cấu trúc, thể thức, nội dung;  theo đúng Quy trình xuất bản ban hành theo Quyết định số 1221/QĐ-ĐHV ngày 14/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về công tác biên soạn, xuất bản, sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Nhà trường.

Danh mục giáo trình được phê duyệt