Nhằm giúp các tác giả trong việc biên soạn,. đồng thời để thống nhất trong công tác quản lý biên tập, chế bản, Nhà xuất bản Đại học Vinh ban hành Quy định này. Từ ngày 01/3/2017, Nhà xuất bản chỉ đồng ý tiếp nhận những bản thảo tuân thủ Quy định này. Đề nghị các tác giả kiểm tra, rà soát và điều chỉnh, bổ sung bản thảo của mình cho đúng Quy định trước khi gửi bản thảo đến Nhà xuất bản.

Xem tiếp ...