Phụ lục 1: Quy định về bố cục, thể thức trình bày bản thảo giáo trình (pdf)
Phụ lục 2: Quy định về các biểu, mẫu hồ sơ nghiệm thu giáo trình (pdf) 
Các mẫu biểu (File dạng docx, tác giả tải về, giải nén để sử dụng)
Phụ lục 3: Quy định về định mức thu - chi và quản lý tài chính trong hoạt động xuất bản tại Trường ĐH Vinh (pdf)


Toàn văn QUY ĐỊNH