Danh mục giáo trình đăng ký xuất bản được phê duyệt gồm 46 giáo trình, trong đó có 9 giáo trình sau đại học và 37 giáo trình đại học.

Đề nghị các chủ biên khẩn trương triển khai biên soạn, hoàn thiện bản thảo giáo trình và nộp về Trường trong thời hạn đã đăng ký.

Toàn văn quyết định

Danh mục giáo trình đã được phê duyệt