Địa chỉ gửi bản đăng ký: Văn phòng Nhà xuất bản (Tầng 5 Nhà điều hành)

Số điện thoại: 0238.3551.345 máy lẻ 312; Email: nxbdhv@vinhuni.edu.vn

Thời hạn tiếp nhận bản đăng ký chậm nhất: 16g30 ngày 18/5/2018

Xem Danh mục giáo trình ĐKXB 2018 đã được phê duyệt
(theo QĐ số 762/QĐ-ĐHV ngày 28/6/2016
).


Download Mẫu đăng ký mới (DOC file)