Tham dự Hội nghị có hơn 400 đại biểu
 là lãnh đạo các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật, Hội Văn học-Nghệ thuật, Ban Tuyên giáo 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh nhấn mạnh Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là việc quán triệt, tổ chức triển khai Hội nghị Trung ương 4, khoá XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; các hội khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật; đội ngũ trí thức - những người có vai trò quan trọng và ảnh hưởng rộng trong xã hội, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu 3 Nghị quyết và 1 Kết luận, bao gồm: Nghị quyết về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Hội nghị cũng đã được lắng nghe và trao đổi trực tiếp với các báo cáo viên gồm: GS.TS Lê Hữu Nghĩa, chuyên gia cao cấp đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

PGS. TS Đinh Trí Dũng, Giám đốc Nhà xuất bản Trường Đại học Vinh là đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản, trực tiếp tham dự Hội nghị này. 

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

 Đ/c Lâm Phương Thanh, UVBCHTW, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW khai mạc Hội nghị


Các đại biểu tham dự Hội nghị.