GVCC. PGS.TS Nguyễn Hồng Quảng

Giám đốc, Tổng biên tập

Email: quangnh2007@vinhuni.edu.vn

 

Nhiệm vụ: 

1. Phụ trách chung hoạt động của Nhà xuất bản;

2. Là người phát ngôn chính thức đối với các vấn đề thuộc Nhà xuất bản;

3. Phụ trách công tác đối ngoại của Nhà xuất bản (làm việc với Vụ Báo chí, xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo TW, với Cục Xuất bản, In và Phát hành, với Vụ Kế hoạch Tài chính thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; với các đối tác, các cơ sở in, các đơn vị trong Trường Đại học Vinh)

4. Kiểm tra, ký nháy các văn bản, báo cáo, hợp đồng… về lĩnh vực xuất bản trước khi trình ký Ban Giám hiệu;

5. Đọc sơ duyệt bản thảo và quyết định cho hoặc không cho biên tập bản thảo;

6. Đọc duyệt, ký duyệt bản thảo trước khi quyết định xuất bản

7. Ký quyết định xuất bản, quyết định phát hành các xuất bản phẩm;

8. Phụ trách công tác tổ chức, tài chính, thi đua của NXB;

9. Các công việc khác theo yêu cầu của BGH Trường ĐH Vinh, Cục XBIPH (Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Thạc sĩ Cao Thị Anh Tú
Biên tập viên
Email: caoanhtudhv@gmail.com

Nhiệm vụ:

1. Biên tập các bản thảo thuộc lĩnh vực văn học, văn hóa, giáo dục, chính trị, xã hội;

2. Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục xuất bản các ấn phẩm (giáo trình, sách liên kết, sách do Nhà nước đặt hàng, sách giáo khoa, các ấn phẩm khác)

- Soạn thảo các hợp đồng (biên soạn, xuất bản, biên tập, chế bản);

- Liên hệ với các tác giả, đối tác để hướng dẫn ký kết và thực hiện các hợp đồng;

- Lưu hồ sơ, minh chứng nghiệm thu, thẩm định bản thảo;

- Đăng ký tên xuất bản phẩm với Cục XBIPH;

- Soạn thảo các quyết định xuất bản;

- Lập hồ sơ dự toán, thu nộp, thanh toán kinh phí nghiệm thu, xuất bản;

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính để xử lý hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí xuất bản; 

3. Giúp Giám đốc, Tổng biên tập kiểm tra trang xinhe, bìa sách trước khi gửi in;

4. Viết bài giới thiệu sách cho website của Nhà xuất bản;

5. Mở sổ theo dõi thu chi tài chính của NXB;

6. Các công việc khác theo phân công của BGĐ.

 

Cử nhân Trịnh Thị Thanh

Chuyên viên văn phòng

Email: trinhthanhdhv@gmail.com

Nhiệm vụ

1. Nhận, gửi, chuyển phát, trình ký, photo, đóng dấu các công văn, văn bản, tài liệu, hợp đồng,… của Nhà xuất bản;

2. Lưu trữ, lập hồ sơ lưu trữ hồ sơ, công văn, tài liệu, báo cáo… của Nhà xuất bản;

3. Lên lịch tuần (trên bảng ở Văn phòng và trên website của Nhà xuất bản);

4. Soạn thảo các loại văn bản, các loại báo cáo định ký, báo cáo đột xuất của NXB

5. Tiếp nhận bản thảo và hồ sơ đăng ký nghiệm thu sách, giáo trình của các tác giả;

6. Làm thủ tục nghiệm thu bản thảo giáo trình, thủ tục thẩm định bản thảo sách khác;

7. Làm thủ tục lưu chiểu xuất bản phẩm với Cục XBIPH và Thư viện quốc gia;

8. Lập hồ sơ lưu trữ với từng xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản;  

9. Quản lý quỹ và tài sản cố định của NXB (tại văn phòng và kho lưu trữ)

10. Các công việc khác theo sự phân công của GĐNXB