Do có sự thay đổi về nhân sự, vừa qua Giám đốc Nhà xuất bản đã phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên như sau:

1) PGS. TS Đinh trí Dũng, Giám đốc Nhà Xuất bản, Tổng biên tập: Phụ trách chung toàn đơn vị, công tác đối ngoại, công tác tổ chức, tài chính của đơn vị; Chịu trách nhiệm đọc duyệt lần đầu để quyết định cho biên tập và đọc lần cuối trước khi xuất bản các ấn phẩm; Ký các quyết định xuất bản, lưu chiểu, phát hành và tham gia các hội đồng nghiệm thu, thẩm định bản thảo ấn phẩm.

2) PGS. TS Nguyễn Hồng Quảng, Phó Giám đốc Nhà xuất bản: Chịu trách nhiệm lên kế hoạch của đơn vị theo tuần, tháng, quý, năm; Biên tập sơ bộ các tài liệu, giáo trình về khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; Hiệu đính các thuật ngữ và tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh; Sửa bản in các ấn phẩm sau trước khi in, kiểm tra đôn đốc và giám sát việc in ấn các xuất bản phẩm; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công, ủy quyền cùa Giám đốc; 

3) Thạc sĩ Cao Thị Anh Tú, Biên tập viên: Chịu trách nhiệm về công tác đăng ký xuất bản; thủ tục nghiệm thu giáo trình, biên tập sách khi được phân công; làm các thủ tục thanh toán và các việc khác khi được phân công.

4) Cử nhân Trịnh Thị Thanh, chuyên viên văn phòng: Chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận các bản thảo từ tác giả, các công văn, tài liệu từ trường và cấp trên; làm các thủ tục nộp lưu chiểu, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ xuất bản phẩm; phối hợp làm hồ sơ nghiệm thu giáo trình và các nhiệm vụ khác khi được phân công.

5) Cử nhân Phan Quốc Trường, kỹ thuật viên: Chịu trách nhiệm chế bản các bản thảo trước và sau khi biên tập; Thiết kế, vẽ bìa; Phối hợp với tác giả (chủ biên) sửa bản in, Phối hợp giám sát in tại các cơ sở in và các nhiệm vụ khác khi được phân công.