Sự kiện càng có ý nghĩa hơn trong không khí hân hoan chào mừng ngày chuyển đổi số Quốc gia đầu tiên. Cùng dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương.

           Ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 122 thành lập Nhà in Quốc gia. Sắc lệnh 122/SL đã mở ra một thời kỳ mới cho hoạt động xuất bản nước nhà. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, song hành cùng bước phát triển của cách mạng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, ngành xuất bản, in và phát hành đã không ngừng lớn mạnh và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


         Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ “Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa”. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đặt ra yêu cầu “Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển hội nhập với những giá trị chuẩn mực, phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia, dân tộc”.

           Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ngành xuất bản trong thời gian tới đẩy mạnh đổi mới tư duy quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách; phấn đấu xây dựng ngành xuất bản trở thành một bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa, khẳng định vị thế ngành Xuất bản Việt Nam trong khu vực; xuất bản được nhiều đầu sách hay, có giá trị, đúng định hướng, phát hành với số lượng lớn, tạo sự lan tỏa, tác động tích cực vào nhận thức xã hội, tạo lập sức mạnh quốc gia; Quán triệt sâu sắc và nỗ lực để xứng đáng với chỉ đạo và mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thư chúc mừng gửi ngành xuất bản, in và phát hành sách nhân 70 năm ngày truyền thống, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là một trong những hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tin: Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Ảnh: NXB ĐHV