Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Quản lý báo chí – xuất bản, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng PA83 (Công an Tỉnh), Nhà Xuất bản Nghệ An, Nhà Xuất bản Đại học Vinh, các công ty in trên địa bàn, Công ty Phát hành sách Nghệ An, Thư viện tỉnh Nghệ An...

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác xuất bản, in và phát hành năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nghe các ý kiến phát biểu của các đại biểu đại diện các cơ quan về những kết quả hoạt động trong năm 2016, chương trình công tác năm 2017, đồng chí Kha Van Tám và đ/c Nguyễn Bá Hảo đã có nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng.

Sau đây là một số nội dung cơ bản được thảo luận và thống nhất thông qua tại Hội nghị:

1) Triển khai thực hiện Thông báo số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 của BCH TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW của BCH TW (khóa XI) về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản;

2) Tiếp tục đổi mới công tác xuất bản, in và phát hành để nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm;

3) Tăng cường chỉ đạo công tác xuất bản, in và phát hành của đơn vị; tăng cường công tác thanh kiểm tra các xuất bản phẩm để kịp thời đề xuất xử lý vi phạm (nếu có);

 4) Tăng cường mối quan hệ giữa các đơn vị xuất bản, in và phát hành trên địa bàn, tiến tới thành lập Hiệp hội Xuất bản, In và Phát hành nhằm hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị;

5) Duy trì công tác giao ban định kỳ 6 tháng/lần và mở rộng thành phần (xem xét bổ sung các nhà in tư nhân vào thành phần giao ban định kỳ);

6) Tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ biên tập, chế bản cho đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản;

7) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về văn hóa đọc cho nhân dân thông qua các hoạt động như tổ chức Đường sách, Ngày hội đọc sách nhân Ngày sách Việt Nam 21/4.