A. Chức năng

Tổ chức, quản lý, xuất bản và phát hành các loại ấn phẩm về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục cũng như các ấn phẩm khác phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Vinh, đồng thời phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đối tượng phục vụ chủ yếu của Nhà xuất bản là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, giảng viên Trường Đại học Vinh đồng thời phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước.

B. Nhiệm vụ

1. Xuất bản các sách, giáo trình và tài liệu:

+ Sách, tài liệu tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học giáo dục, khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, quản lý kinh tế cùng các chủ trương, chính sách khác của Đảng và Nhà nước;

+ Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo, tài liệu nghiên cứu khoa học phục vụ cho các ngành, các hệ đào tạo của Trường Đại học Vinh;

+ Sách, tài liệu nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các cán bộ nghiên cứu và quản lý giáo dục;

+ Sách tham khảo dùng cho giáo viên các bậc học phổ thông;

+ Sách, tài liệu tham khảo, bồi dưỡng học sinh các trường chuyên, học sinh phổ thông các cấp;

+ Giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Xuất bản – In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh giao;

+ Từ điển dùng cho các hệ đào tạo của Trường Đại học Vinh;

+ Tài liệu, sách khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục, kinh tế... dịch từ nước ngoài làm tài liệu tham khảo;

+ Các xuất bản phẩm khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.

2. Tổ chức đăng ký, nghiệm thu giáo trình

- Hàng năm, Nhà xuất bản Đại học Vinh có nhiệm vụ phối hợp với các khoa đào tạo xây dựng kế hoạch xuất bản giáo trình đại học, sau đại học, trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Tổ chức nghiệm thu, xuất bản giáo trình đại học và sai đại học cho cán bộ Trường Đại học Vinh và các trường đại học, cao đẳng trong khu vực;

- Kết hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính lập hồ sơ thanh toán cho cán bộ viết giáo trình.

3. Phát hành và quảng bá sản phẩm

- Nhà xuất bản có nhiệm vụ phát hành sách, giáo trình, tài liệu phục vụ cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Trường Đại học Vinh cũng như bạn đọc cả nước;

- Phối hợp với Cục xuất bản – In và Phát hành và UBND Tỉnh Nghệ An cũng như các tổ chức chính trị, văn hóa, nghệ thuật để tham gia các hoạt động triển lãm sách, tôn vinh văn hóa đọc, quảng bá sách do Nhà xuất bản Đại học Vinh xuất bản.