TUẦN 28 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019

 

Thứ 2, ngày 11/3/2019

9g00 : Giao ban đơn vị đầu tuần

- Tiếp tục biên tập cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh, HT)

15g00 :Nghiệm thu giáo trình Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS.TS Nguyễn Đình Thước)

Thứ 3, ngày 12/3/2019

 

- Tiếp tục biên tập cuốn Contrastive Lingustics (PGS TS Lê Đình Tường chủ biên)

- Chế bản cuốn Giáo trình Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý (PGS TS Phạm Thị Phú chủ biên)

- Nhận sách từ nhà in cuốn Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính (Ng T B Ngọc)

Thứ 4, ngày 13/3/2019

 

- Chế bản cuốn Lịch sử đảng bộ xa Thạch Hạ (Hà Tĩnh, sách LKXB)

- Biên tập cuốn Giáo trình Sinh lý thực vật (PGS Mai Văn Chung chủ biên)

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu GT KT soạn thảo VBHC của TS Ng Thị Bích Ngọc

Thứ 5, ngày 14/3/2019

 

- Biên tập sách chuyên khảo Sỏi đường mật chính và phương pháp điều trị (TS Nguyễn Quang Trung)

- Tiếp tục biên tập cuốn Giáo trình Toán Kỹ thuật (TS Nguyễn Tiến Dũng chủ biên)

Thứ 6, ngày 15/3/2019

 

- Đọc duyệt cuốn Giáo trình Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý (PGS TS Phạm Thị Phú chủ biên)

- Chế bản cuốn Giáo trình Sinh lý thực vật (PGS Mai Văn Chung chủ biên)

Thứ 7, ngày 16/3/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 17/3/2019