BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nhà Xuất bản

 

LỊCH TUẦN 29 NĂM HỌC 2016-2017

Từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2017

Thứ 2, ngày 20/3/2017

- Biên tập, chế bản cuốnBài tập hóa học với việc phát triển tư duy cho học sinh(Nguyễn Thị Bích Hiền chủ biên)

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu, phát hành các cuốn:Số học hiện đại(Nguyễn Thành Quang chủ biên),Đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường/khoa đại học sư phạm trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế(Thái Văn Thành chủ biên),Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam(Tăng Thị Thanh Sang chủ biên)

Thứ 3, ngày 21/3/2017

- Ký Quyết định xuất bản cuốnBài tập hóa học với việc phát triển tư duy cho học sinh(Nguyễn Thị Bích Hiền)

- Gửi nhà in cuốnBài tập hóa học với việc phát triển tư duy cho học sinh(Nguyễn Thị Bích Hiền)

- 10g00: Nghiệm thu giáo trìnhĐại số giao hoán(Nguyễn Thị Hồng Loan chủ biên)

- 10g45: Nghiệm thu giáo trìnhHóa phân tích(Đinh Thị Trường Giang chủ biên)

Thứ 4, ngày 22/3/2017

 

- Làm các hợp đồng xuất bản các cuốn sách đã được phê duyệt, thủ tục thanh toán giáo trình đã xuất bản

- Làm thủ tục thanh toán các cuốn sách đã xuất bản

- 10g00: Nghiệm thu giáo trìnhHình học sơ cấp và Lịch sử toán(Nguyễn Chiến Thăng chủ biên)

- 10g45: Nghiệm thu giáo trìnhElementary Geometry and Mathematical History(Nguyễn Chiến Thắng chủ biên)

Thứ 5, ngày 23/3/2017

 

- Biên tập cuốnHóa phân tích(Đinh Thị Trường Giang),Đại số giao hoán(Nguyễn Thị Hồng Loan chủ biên)

- Phát hành sách Nhà nước đặt hàng năm 2016

- 10g00:Nghiệm thu giáo trìnhQuản trị tài chính doanh nghiệp(Đặng Thành Cương chủ biên)

- 10g45: Nghiệm thu giáo trìnhHóa dược, dược lý học(Vũ Đình Hoàng chủ biên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang)

Thứ 6, ngày 24/3/2017

 

- Hướng dẫn sinh viên thực tập tại Nhà xuất bản

- Biên tập cuốnHình học sơ cấp và lịch sử toán(Nguyễn Chiến Thắng)

Thứ 7, ngày 25/3/2017

 

7g30 Khai mạc đợt đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh (Trưởng, phó đơnvị: Đ/c Dũng)